Pirkimai, konkursai, bendra informacija tiekėjams


Šiame puslapyje teikiama informacija apie „Litesko“ konkursų ir derybų keliu vykdomus prekių, paslaugų ir darbų pirkimus. Sąraše rodomi aktualūs pirkimai.

 • Atsižvelgdami į didėjantį paklausimų skaičių, pateikiame informaciją, kuri, mūsų vertinimu, turėtų atsakyti į Jums rūpimus klausimus bei padėti Jums tinkamai pasiruošti bei sudalyvauti Bendrovės organizuojamose pirkimo procedūrose. Bendrovė visus pirkimus atlieka vadovaudamasi Viešųjų pirkimų įstatymu[1] (toliau - VPĮ) bei, siekdama užtikrinti pagrindinių VPĮ principų laikymąsi, viešai skelbia šią informaciją:
 • •    Preliminarius planuojamų einamaisiais biudžetiniais metais vykdyti pirkimų planus. Planai skelbiami Centriniame viešųjų pirkimų portalo www.cvpp.lt (toliau – CVPP) skiltyje „Planuojami pirkimai“. Naudodami filtrą, galite rasti informaciją apie būsimus Jums aktualius pirkimus bei preliminarų pirkimo procedūrų pradžios laiką.
 • •    Būsimų viešųjų pirkimų technines specifikacijas. Techninių specifikacijų projektai skelbiami CVPP skiltyje „Viešieji pirkimai“ ir UAB „Litesko“ tinklalapio skiltyje „Pirkimai“ . Susipažinę su būsimų pirkimų techninių specifikacijų projektais, per skelbimuose nurodytą terminą, galite Bendrovei pateikti savo pastabas ir/ar pasiūlymus, susijusius su techninėse specifikacijose nurodytais reikalavimais. Visi Jūsų pasiūlymai bus išnagrinėti šiam tikslui sudarytoje komisijoje iki pirkimo procedūrų pradžios.
 • •    Viešųjų pirkimų skelbimus ir pirkimo dokumentus. Skelbimas apie pirkimą (kartu su pirkimo dokumentais bei technine specifikacija) talpinamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemos (toliau – CVPIS) skiltyje „Skelbimai“, o tarptautinių pirkimų metu papildomai ir Europos Sąjungos oficialiame leidinyje. Taip pat informaciją apie pradedamą pirkimą ir jo rezultatus Bendrovė skelbia „Valstybės žinios“ priede „Informaciniai pranešimai“ bei  UAB „Litesko“ tinklalapio skiltyje „Pirkimai“. CVPIS kiekvienas tiekėjas turi galimybę laisvai susipažinti su paskelbtais pirkimo dokumentais, juos įvertinti bei, vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka, dalyvauti viešuosiuose pirkimuose ir pateikti Bendrovei pasiūlymus. 
 • •    Bendrovės įvykdytų viešųjų pirkimų ataskaitas. Bendrovės pirkimų ataskaitos skelbiamos CVPP skiltyje „Viešųjų pirkimų ataskaitos“. Ataskaitose rasite išsamią informaciją apie įvykdytas viešojo pirkimo procedūras.

  Papildomą informaciją, susijusią su Bendrovės vykdomais viešaisiais pirkimais, galite rasti šiose nuorodose:

 • Viešųjų pirkimų įstatymas;
  Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymai;
  Supaprastintų pirkimų taisyklės;
 • DUK
 • -
 • [1] Kuro ir energijos pirkimų tvarką, reglamentuoja Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas „Dėl įmonių, veikiančių energetikos srityje, energijos ar kuro, kurių reikia elektros ir šilumos energijai gaminti, pirkimų tvarkos patvirtinimo“

Ką norite matyti sąraše.

Parodyti