Dažniausiai užduodami klausimai - Pirkimai


1. Ar galima siūlyti prekes/paslaugas  UAB „Litesko“ (toliau – Bendrovė), jei tiekėjas mano, jog jo siūloma kaina yra žemiausia rinkoje?

Tiekėjas prekes, paslaugas ar darbus siūlo konkretaus pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka. Komercinių pasiūlymų teikimas ne pirkimo metu nėra tikslingas, nes Bendrovė prekes, paslaugas ir darbus įsigyja vykdydama pirkimo procedūrą (išskyrus Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme numatytas išimtis). Taip pat Bendrovė gali nuspręsti pasiūlymus vertinti ne pagal mažiausios kainos, o pagal ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų.

2. Ar siųsti Bendrovei prašymą užregistruoti įmonę kaip tiekėją?

Bendrovė nesudaro tiekėjų sąrašų bei neregistruoja tiekėjų. Skelbiamo pirkimo metu, pirkime gali dalyvauti visi suinteresuoti tiekėjai, kurie atitinka Bendrovės pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus.

3. Ką daryti turint klausimų/pasiūlymų dėl techninių sąlygų?

Pasiūlymai ar pastabos dėl paskelbtų techninių specifikacijų projektų teikiami, konkrečių techninių specifikacijų projektų skelbime nustatyta tvarka, priemonėmis ir terminais.

4. Kokiu būdu pateikti pasiūlymą Bendrovei?

Tiekėjų pasiūlymai Bendrovei teikiami konkretaus pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka.

5. Ar tiekėjas, pamatęs paskelbtas konkretaus pirkimo techninėse sąlygas ar planuojamą pirkimą, gali prašyti Bendrovės pateikti pirkimo dokumentus?

Paskelbtas techninių specifikacijų projektas ar planuojamas pirkimas, dar nėra pirkimas, atitinkamai pirkimo dokumentai bus rengiami ateityje. Bendrovė pirkimus vykdo Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme nustatyta tvarka. Jei vykdomas skelbiamas pirkimas, pirkimo dokumentai skelbiami kartu su skelbimu apie pirkimą. Skelbimas apie pirkimą (kartu su pirkimo dokumentais, įskaitant ir techninę specifikaciją,) skelbiamas Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (toliau – CVPIS). Tiekėjas, naudodamas filtrą, gali rasti jam aktualius pirkimus. CVPIS kiekvienas tiekėjas turi galimybę laisvai susipažinti su paskelbtais pirkimo dokumentais, juos įvertinti bei vadovaujantis pirkimo dokumentuose nustatyta tvarka pateikti pasiūlymus.

6. Jei perkančiosios organizacijos pirkimų plane prie konkretaus pirkimo nurodyta neskelbiama pirkimo procedūra ar galima pateikti pasiūlymą?

Tokiu atveju tiekėjas, kuris suinteresuotas dalyvauti pirkime, turi kreiptis į Bendrovę ir paprašyti jį įtraukti į pirkimo metu ketinamų kviesti tiekėjų sąrašą.

7. Kaip sužinoti ar konkretaus pirkimo procedūra yra pasibaigusi?

Tiekėjai, dalyvaujantys pirkime, apie pirkimo procedūros rezultatus informuojami Pirkimo dokumentuose ir Pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų įstatyme nustatyta tvarka. Tiekėjas, kuris nedalyvauja pirkime, informaciją apie konkretaus pirkimo procedūros pabaigą gali rasti pirkimo procedūrų ataskaitoje AT 3, kuri skelbiama www.cvpp.lt.