Socialinio atsakingumo vadyba


Bendrovės vadovybė, plėtodama darnų organizacijos vystymąsi ir etišką darbdavystę, siekdama aukštos valdymo kultūros, priėmė sprendimą sukurti, įgyvendinti ir tobulinti socialinio atsakingumo vadybos sistemą pagal tarptautinio SA8000 standarto reikalavimus bei nuolat gerinti jos rezultatyvumą.

  
2012 m. sausio mėn. pasirašiusi trišalę sutartį su Jungtinių Tautų vystymo programa ir Lietuvos verslo darbdavių konfederacija, Bendrovė Europos Socialinio fondo lėšomis, 2012 m. birželio mėn. sėkmingai įgyvendino projektą ir įdiegė socialinio atsakingumo SA 8000 standartą.

  
2014 m. Bendrovės socialinio atsakingumo vadybos sistemą auditavo ir sertifikavo akredituota nepriklausoma sertifikavimo įstaiga. SA 8000 sertifikatas įrodo, kad Bendrovėje įdiegta socialinio atsakingumo sistema yra patikrinta pagal geriausios praktikos standartą ir atitinka jo reikalavimus. 

  
Bendrovės vadovybė, siekdama etiškos darbdavystės principų kasdieninėje veikloje įgyvendinimo, gerų darbo sąlygų darbuotojams užtikrinimo, svarbiausias socialiai atsakingo ir darniai vystomo verslo nuostatas ir įsipareigojimus apibrėžė Integruotos vadybos sistemos politikoje.