Socialinio atsakingumo principai


- Nenaudoti vaikų ar paauglių darbo;
- Nenaudoti priverstinio darbo, fizinės ir psichologinės prievartos;
- Užtikrinti darbuotojams saugias darbo sąlygas, laikytis saugos ir sveikatos darbe reikalavimų;
- Sudaryti sąlygas darbuotojams laisvai jungtis į asociacijas ir kolektyviškai derėtis;
- Užkirsti kelią bet kokiai diskriminacijai (dėl amžiaus, lyties, tikėjimo, pažiūrų skirtumų ir kt.);
- Naudoti objektyvią drausminę praktiką (aiškias taisykles ir reikalavimus darbe);
- Laikytis tinkamos darbo trukmės ir darbo laiko normavimo;
- Teisingai ir nepažeidžiant įstatymų, darbuotojams mokėti atlygį už atliekamus darbus;
- Reikalauti ir iš savo tiekėjų (subtiekėjų) laikytis šių socialinio atsakingumo principų;
- Esant šių principų pažeidimams ar neatitikimams, aiškintis jų atsiradimo priežastis ir atlikti koregavimo veiksmus.